Regulamin

Redakcja2 Redaktor2
2020-06-22 11:53
Regulamin

1. WSTĘP

1.1. Regulamin określa warunki funkcjonowania oraz korzystania z portalu internetowego Platforma komunikacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pod adresem internetowym https://platforma.ksm.org.pl.


1.2. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu, jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.


1.3. Każdy Użytkownik portalu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W momencie rejestracji na portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną na portalu, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).


1.4. Administrator (Wydawca) jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal. Wydawcą portalu internetowego jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży („Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie (00-246) przy ul. Miodowej 17/19, NIP: 6761736597, e-mail: biuro@ksm.org.pl.


2. ZASADY KORZYSTANIA

2.1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i dobrowolne.


2.2. Warunkiem korzystania z portalu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.


2.3. Użytkownik uzyskuje pełne prawo do korzystania z portalu – w szczególności do publikowania własnych materiałów oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Administratora zasobów portalu (po zarejestrowaniu).


2.4. Procedura rejestracji i utworzenie Konta Użytkownika (miejsce w portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać dane i nimi zarządzać) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą.


2.5. Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika, gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

 

2.6. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.


2.7. Zamieszczać komentarze, dodawać zdjęcia i inne materiały może zalogowany Użytkownik.


2.8. Użytkownik zamieszczający na portalu zdjęcie przedstawiające jego wizerunek, zezwala Administratorowi portalu na jego wykorzystanie dla celów świadczonych przez Administratora usług na portalu.


2.9. Użytkownik zamieszczający na portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób, oświadcza, że zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.


2.10. Użytkownik zamieszczający na portalu materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo), oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody
powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.


2.11. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie z portalu lub które mogą destabilizować działanie portalu.


2.12. Użytkownik portalu oświadcza, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu), nie będzie także działał na niekorzyść innych Użytkowników.


2.13. W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. 2.11 i w pkt. 2.12 niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo zablokować profil Użytkownika, jak również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia poniesionych przez Administratora z winy Użytkownika szkód.


2.14. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI

3.1. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.


3.2. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

 

3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników portalu treści, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.


3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, edytowania, kopiowania, publikowania, promowania treści Użytkowników, nadesłanych jako „artykuły użytkownika”. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia na portalu treści nadesłanych przez Użytkowników.


3.5. Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika treści na portalu, Administrator nabywa nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści na portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem portalu (w tym także celach promocyjnych).


3.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na portalu, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632).


3.7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na portalu treści, które:
• naruszają obowiązujące w Polsce prawo;
• naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich;
• są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich;
• zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny, propagują satanizm lub nauki sekt;
• mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi;
• zawierają spam.


3.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu treści.


3.9. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.


3.10. Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności pkt. 3.7–3.9.


3.11. Administrator zobowiązuje się do zapewniania Użytkownikom portalu usług o jak najwyższej jakości.


3.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które są wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników.


3.13. Administrator w sytuacjach nadzwyczajnych zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania portalu, jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – świadczenia usług w ramach portalu.


3.14. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.


3.15. Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług portalu. W tym celu musi wysłać do Administratora oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na portalu materiały. W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.

 

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI


4.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora, zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101).


4.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.


4.3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich, a także prawo do żądania ich usunięcia.


4.4. Administratorem bazy danych jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników portalu.


4.5. Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji na portalu.


4.6. Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


4.7. Administrator, podobnie jak inni wydawcy internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.


4.8. Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.


4.9. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, jak również do tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych części portalu.


4.10. Pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.


4.11. Użytkownicy mogą usunąć pliki „cookies” ze swojego komputera lub wyłączyć możliwość przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.


4.12. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów dających dostęp do swojego profilu na portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.


5. PRZEPISY KOŃCOWE

5.1. Wszelkie prawa do portalu zastrzeżone są na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.


5.2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży lub podmiotów, których materiały na podstawie umów o współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży są umieszczone na portalu w tym do materiałów nadesłanych przez Użytkowników portalu).


5.3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na portalu treści, aplikacji i baz danych bez zgody Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest zabronione.


5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały reklamowe zamieszczane na stronach portalu.


5.5. Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych na stronach portalu treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

 

5.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów portalu.


5.7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania portalu Użytkownicy mogą przesyłać na adres biuro@ksm.org.pl.


5.8. Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.


5.9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie, regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.

poleć artykuł